ผู้นำในการผลิต

อาหารแปรรูปแบบแห้งแบบครบวงจร

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายของบริษัท ทั้งกระบวนการฟรีสดราย สเปรย์ดราย แอร์ดราย ดรัมดราย การสกัดเข้มข้น และแช่แข็ง รวมทั้งกำลังการผลิตที่มีมาก ทำให้บริษัทสามารถรองรับการผลิตได้เป็นจำนวนมาก

อีกทั้งพันธมิตรทางการค้า บริษัทในเครือ รวมถึงบุคลากรที่บริษัทมียังเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้บริษัท ก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตอาหารแปรรูปแบบแห้งแบบครบวงจร

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายของบริษัท ทั้งกระบวนการฟรีสดราย
สเปรย์ดราย แอร์ดราย ดรัมดราย การสกัดเข้มข้น และแช่แข็ง รวมทั้งกำลัง
การผลิตที่มีมาก ทำให้บริษัทสามารถรองรับการผลิตได้เป็นจำนวนมาก

อีกทั้งพันธมิตรทางการค้า บริษัทในเครือ รวมถึงบุคลากรที่บริษัทมียังเป็น
ส่วนสำคัญในการผลักดันให้บริษัท ก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตอาหาร
แปรรูปแบบแห้งแบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์สำหรับ
ลูกค้าอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรม

ฟรีสดราย

การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
เป็นกรรมวิธีหนึ่งในการทำแห้งโดยผลิตภัณฑ์จะถูกนำไปแช่เยือกแข็ง จากนั้นจึงทำการ ลดความดันลงเพื่อทำให้ผลึกน้ำแข็งในผลิตภัณฑ์ระเหิดเป็นไอ
ดูเพิ่มเติม

สเปรย์ดราย

การทำแห้งแบบพ่นฝอย
เป็นกรรมวิธีที่ใช้ในการทำแห้งผลิตภัณฑ์ผงจากของเหลว โดยของเหลวจะถูกลำเลียง สู่ตัวทำละออง ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ด้านบนของห้องอบแห้ง
ดูเพิ่มเติม

แอร์ดราย

การทำแห้งแบบใช้ลมร้อน
เป็นกรรมวิธีการทำแห้งแบบดั้งเดิมที่ใช้ลมร้อนเพื่อทำให้น้ำระเหยออกจากผลิตภัณฑ์ แอร์ดรายเป็นหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ดูเพิ่มเติม

ฟรีสดราย

การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
เป็นกรรมวิธีหนึ่งในการทำแห้ง
โดยผลิตภัณฑ์จะถูกนำไปแช่เยือกแข็ง
จากนั้นจึงทำการ ลดความดันลงเพื่อทำให้
ผลึกน้ำแข็งในผลิตภัณฑ์ระเหิดเป็นไอ
ดูเพิ่มเติม

สเปรย์ดราย

การทำแห้งแบบพ่นฝอย
เป็นกรรมวิธีที่ใช้ในการทำแห้งผลิตภัณฑ์
ผงจากของเหลว โดยของเหลวจะถูก
ลำเลียง สู่ตัวทำละออง ซึ่งติดตั้งอยู่
ที่ด้านบนของห้องอบแห้ง
ดูเพิ่มเติม

แอร์ดราย

การทำแห้งแบบใช้ลมร้อน
เป็นกรรมวิธีการทำแห้งแบบดั้งเดิมที่ใช้
ลมร้อนเพื่อทำให้น้ำระเหยออกจากผลิตภัณฑ์
แอร์ดรายเป็นหนึ่งในวิธีการถนอมอาหาร
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ดูเพิ่มเติม

ดรัมดราย

การทำแห้งแบบลูกกลิ้งร้อน
เป็นกรรมวิธีที่ใช้ในการทำแห้งผลิตภัณฑ์เกล็ดหรือผงจากของเหลวข้น ของเหลวถูกทำให้เป็นฟิล์มบางๆบนลูกกลิ้งร้อนที่มีการหมุน
ดูเพิ่มเติม

โฟรเซ่น

การแช่เยือกแข็ง
เป็นกรรมวิธีการแช่เยือกแข็งซึ่งควบคุมภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ -30 ºC ถึง -40 ºC ทำให้การแช่เยือกแข็งเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ดูเพิ่มเติม

การสกัดเข้มข้น

ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น
การสกัดเข้มข้นมาจากสองกระบวนการ ได้แก่ การสกัด คือการแยกสารที่ต้องการออกมาจากวัตถุดิบและการระเหย ภายใต้สภาวะสูญญากาศ
ดูเพิ่มเติม

ดรัมดราย

การทำแห้งแบบลูกกลิ้งร้อน
เป็นกรรมวิธีที่ใช้ในการทำแห้ง
ผลิตภัณฑ์เกล็ดหรือผงจากของเหลวข้น
ของเหลวถูกทำให้เป็นฟิล์มบางๆ
บนลูกกลิ้งร้อนที่มีการหมุน
ดูเพิ่มเติม

โฟรเซ่น

การแช่เยือกแข็ง
เป็นกรรมวิธีการแช่เยือกแข็ง
ซึ่งควบคุมภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ
-30 ºC ถึง -40 ºC ทำให้การแช่
เยือกแข็งเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ดูเพิ่มเติม

การสกัดเข้มข้น

ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น
การสกัดเข้มข้นมาจากสองกระบวนการ
ได้แก่ การสกัด คือการแยกสารที่
ต้องการออกมาจากวัตถุดิบและการ
ระเหย ภายใต้สภาวะสูญญากาศ
ดูเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค

ภายใต้แบรนด์บริษัท

จากความชำนาญในการผลิตสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม เราเข้าใจถึง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มเครื่องดื่ม
เบเกอรี่ อาหาร และขนมขบเคี้ยว

Follow us

ติดตามข่าวสาร
และโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่

Follow us

ติดตามข่าวสาร
และโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่