เทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัย

สรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแห้งขั้นสูงโดยมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมทุกวิธีการทำแห้ง และตอบรับทุกความต้องการของลูกค้า จึงเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

สรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง
ขั้นสูงโดยมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุม
ทุกวิธีการทำแห้ง และตอบรับทุกความต้องการของลูกค้า จึงเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้าตลอดมา

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

สรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง
ขั้นสูงโดยมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุม
ทุกวิธีการทำแห้ง และตอบรับทุกความต้องการของลูกค้า จึงเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้าตลอดมา

ฟรีสดราย

การทำแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง

การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งเป็นการทำแห้งที่ดีที่สุดในการเก็บรักษาความสดของอาหารได้เป็นระยะเวลานานและสามารถคืนตัวในน้ำร้อนได้อย่างรวดเร็วการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งเป็นการทำแห้งที่มักใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียง่ายและต้องการความสะดวกในการขนส่ง ซึ่งมีกระบวนการคือ ทำการแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์ ลดความดันบรรยากาศลงเพื่อให้น้ำแข็งระเหิดกลายเป็นไอจากนั้นปรับความดันให้เป็นปกติและเพิ่มอุณหภูมิขึ้น การทำแห้งวิธีนี้สามารถรักษาคุณภาพในด้านกลิ่นรสเนื้อสัมผัสลักษณะปรากฎ และคุณค่าทางอาหารได้ดีที่สุด

การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งเป็นการทำแห้งที่ดีที่สุดในการเก็บรักษาความสดของอาหาร
ได้เป็นระยะเวลานานและสามารถคืนตัวในน้ำร้อนได้อย่างรวดเร็วการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
เป็นการทำแห้งที่มักใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียง่ายและต้องการความสะดวกในการขนส่ง
ซึ่งมีกระบวนการคือ ทำการแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์ ลดความดันบรรยากาศลงเพื่อให้น้ำแข็งระเหิดกลายเป็นไอ
จากนั้นปรับความดันให้เป็นปกติและเพิ่มอุณหภูมิขึ้น การทำแห้งวิธีนี้สามารถรักษาคุณภาพ
ในด้านกลิ่นรสเนื้อสัมผัสลักษณะปรากฎ และคุณค่าทางอาหารได้ดีที่สุด

สเปรย์ดราย

การทำแห้ง
แบบพ่นฝอย

การทำแห้งแบบพ่นฝอย

การทำแห้งแบบพ่นฝอยเป็นการทำแห้งอาหารเหลวโดยใช้เครื่องพ่นละออง
ทำให้อาหารเหลวเป็นละออง สัมผัสกับกระแสลม ร้อนภายในห้องอบแห้งทำให้น้ำใน
อาหารระเหยไปอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นผงแห้ง มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ง่าย
และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสความร้อนเป็นระยะเวลาสั้นทำให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารน้อย

การทำแห้งแบบพ่นฝอยเป็นการทำแห้งอาหารเหลวโดยใช้เครื่องพ่นละอองทำให้อาหารเหลวเป็นละออง สัมผัสกับกระแสลม ร้อนภายในห้องอบแห้งทำให้น้ำในอาหารระเหยไปอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นผงแห้ง มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ง่ายและเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสความร้อนเป็นระยะเวลาสั้นทำให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารน้อย

แอร์ดราย

กระบวนการอบ
แห้งแบบลมร้อน

กระบวนการอบแห้งแบบลมร้อน

เป็นกรรมวิธีการทำแห้งแบบดั้งเดิมที่ใช้ลมร้อนเพื่อทำให้น้ำระเหยออกจากผลิตภัณฑ์แอร์ดรายเป็นหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีเนื้อสัมผัสและกลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์และมีขั้นตอนการอบแห้งที่ไม่ซับซ้อนและต้นทุนต่ำ

เป็นกรรมวิธีการทำแห้งแบบดั้งเดิมที่ใช้ลมร้อนเพื่อทำให้น้ำระเหยออกจากผลิตภัณฑ์
แอร์ดรายเป็นหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีเนื้อสัมผัส
และกลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์และมีขั้นตอนการอบแห้งที่ไม่ซับซ้อนและต้นทุนต่ำ

ดรัมดราย

การทำแห้งแบบลูกกลิ้งร้อน

การทำแห้ง
แบบลูกกลิ้งร้อน

การทำแห้งแบบลูกกลิ้งเป็นการทำแห้งที่ให้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเกล็ด ซึ่งเมื่อบดแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นผงที่สามารถละลายน้ำได้ง่ายเช่นเดียวกับการอบแห้งแบบพ่นฝอยแต่ยังคงไว้ซึ่งกากใยอาหารที่มีประโยชน์การทำแห้งวิธีนี้เหมาะสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพที่ต้องการเนื้อสัมผัสและกากใยหลังละลาย เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งประกอบด้วยลูกกลิ้ง 1 หรือ 2 ลูก ภายในกลวงได้รับความร้อนจากไอน้ำหรือไฟฟ้า มีระบบป้อนของเหลวข้นเคลือบผิวลูกกลิ้งเป็นฟิล์มบางเกิดการถ่ายเทความร้อนจากผิวลูกกลิ้งทำให้น้ำระเหยออกเมื่อผลิตภัณฑ์แห้งจะถูกกรีดออกด้วยใบมีดมีลักษณะเป็นแผ่นบาง

การทำแห้งแบบลูกกลิ้งเป็นการทำแห้งที่ให้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเกล็ด ซึ่งเมื่อบดแล้วจะ
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นผงที่สามารถละลายน้ำได้ง่ายเช่นเดียวกับการอบแห้งแบบพ่นฝอยแต่ยังคง
ไว้ซึ่งกากใยอาหารที่มีประโยชน์การทำแห้งวิธีนี้เหมาะสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพที่ต้องการเนื้อ
สัมผัสและกากใยหลังละลาย เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งประกอบด้วยลูกกลิ้ง 1 หรือ 2 ลูก ภายใน
กลวงได้รับความร้อนจากไอน้ำหรือไฟฟ้า มีระบบป้อนของเหลวข้นเคลือบผิวลูกกลิ้ง
เป็นฟิล์มบางเกิดการถ่ายเทความร้อนจากผิวลูกกลิ้งทำให้น้ำระเหยออก
เมื่อผลิตภัณฑ์แห้งจะถูกกรีดออกด้วยใบมีดมีลักษณะเป็นแผ่นบาง

ข้าวโพดหวานผง

ฟักทองผง

มันฝรั่งผง

มันเทศผง

กล้วยผง

ซีเรียลผง

โฟรเซ่น

การแช่เยือกแข็ง

การแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว (IQF) เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของการแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงช่วยให้คงความสดของผักและผลไม้ได้เป็นเวลานานโดยมีหลักสำคัญในการแช่แข็ง คือใช้เวลาในการแช่แข็งสั้นๆ ภายใต้อุณหภูมิต่ำประมาณ -30 ถึง -40 องศาเซลเซียสทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็กทั่วไปในชิ้นอาหารคุณภาพดีและไม่จับเป็นก้อน

การแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว (IQF) เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของการแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยี
ขั้นสูงช่วยให้คงความสดของผักและผลไม้ได้เป็นเวลานานโดยมีหลักสำคัญในการแช่แข็ง คือ
ใช้เวลาในการแช่แข็งสั้นๆ ภายใต้อุณหภูมิต่ำประมาณ -30 ถึง -40 องศาเซลเซียส
ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็กทั่วไปในชิ้นอาหารคุณภาพดี
และไม่จับเป็นก้อน

การสกัดเข้มข้น

ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการการผลิต 2 ขั้นตอน ขั้นแรกทำการสกัดสารอาหารหรืออนุภาคขนาดเล็กออกมาจากวัตถุดิบ โดยใช้น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นเป็นตัวสกัด หลังจากนั้นทำการระเหยน้ำหรือของเหลวออกให้มีความเข้มข้นที่เหมาะสมกับการใช้งานและเพิ่มความสะดวกในการขนส่งเทคโนโลยีในการสกัดเข้มข้นของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสามารถรองรับการผลิตจำนวนมากได้ และสามารถใช้ในการสกัดอาหารเพื่อสุขภาพได้ เช่น ซุปไก่สกัด รวมถึงการสกัดเข้มข้นเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการสเปรย์ดรายและอื่นๆ ได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการการผลิต 2 ขั้นตอน ขั้นแรกทำการสกัดสารอาหารหรือ
อนุภาคขนาดเล็กออกมาจากวัตถุดิบ โดยใช้น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นเป็นตัวสกัด หลังจากนั้นทำการระเหยน้ำหรือของเหลวออก
ให้มีความเข้มข้นที่เหมาะสมกับการใช้งานและเพิ่มความสะดวกในการขนส่งเทคโนโลยีในการสกัดเข้มข้นของบริษัท
มีประสิทธิภาพสูงสามารถรองรับการผลิตจำนวนมากได้ และสามารถใช้ในการสกัดอาหารเพื่อสุขภาพได้ เช่น ซุปไก่สกัด
รวมถึงการสกัดเข้มข้นเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการสเปรย์ดรายและอื่นๆ ได้อีกด้วย

ซุปไก่สกัดเข้มข้น

ซุปเป็ดสกัดเข้มข้น

ซุปหมูสกัดเข้มข้น

ชาเขียวสกัดเข้มข้น