Play Video
VDO PRESENTATION

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

เริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กพร้อมด้วยแนวคิดที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาคการประมงและเกษตรกรรมของประเทศไทยให้เจริญเติบโตขึ้น รวมถึงให้คนไทยมีโอกาสได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ เฉกเช่นเดียวกับมาตรฐานสินค้าส่งออก พร้อมกับเป้าหมายที่จะขยายกลุ่มสินค้าให้หลากหลายเพื่อรองรับตลาดโลกที่มีการแข่งขันสูง

ทั้งนี้ ด้วยความเป็นผู้นำการผลิตอาหารแปรรูปแบบแห้งแบบครบวงจรของประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ของคุณภาพสินค้าและบุคลากร จึงทำให้บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว

เริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กพร้อมด้วยแนวคิดที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาคการประมงและเกษตรกรรมของประเทศไทยให้เจริญเติบโตขึ้น
รวมถึงให้คนไทยมีโอกาสได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ เฉกเช่นเดียวกับมาตรฐานสินค้าส่งออก พร้อมกับเป้าหมายที่จะขยายกลุ่มสินค้าให้หลากหลายเพื่อรองรับตลาดโลกที่มีการแข่งขันสูง

ทั้งนี้ ด้วยความเป็นผู้นำการผลิตอาหารแปรรูปแบบแห้งแบบครบวงจรของประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ของคุณภาพสินค้าและบุคลากร จึงทำให้บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว

กว่า 20 ปีที่บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแบบแห้งแบบครบวงจร บริษัทคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของการผลิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เพราะบริษัทตระหนักดีว่าลูกค้าคือคนสำคัญที่สุดของเรา อีกส่วนสำคัญที่เป็นแรงสนับสนุนอันดีและมีส่วนร่วมทำให้บริษัทประสบผลสำเร็จก็คือ “ครอบครัวพรีเซิร์ฟ”

กว่า 20 ปีที่บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแบบแห้งแบบครบวงจร บริษัทคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของการผลิตให้ดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
เพราะบริษัทตระหนักดีว่าลูกค้าคือคนสำคัญที่สุดของเรา อีกส่วนสำคัญที่เป็นแรงสนับสนุนอันดี และมีส่วนร่วมทำให้บริษัทประสบผลสำเร็จก็คือ “ครอบครัวพรีเซิร์ฟ” บุคลากรที่มีคุณภาพ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมไปถึงคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน ทั้งหมดนี้ถือเป็นแรงใจและแรงผลักดันที่ทำให้บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด ประสบความสำเร็จและมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง