RD2

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ/ไม่จำกัดอายุ
2. จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
3. สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
4. มีประสบการณ์ในการทำงานสายโรงงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5. สามารถขับรถยนต์ได้ สามารถทำงานด้านเอกสาร
และใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
6. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

รายละเอียด

1. ดูแลตรวจสอบดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ทาง
ด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัท
2. ระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงงาน และทำงาน
สนับสนุนด้านความปลอดภัยในโรงงาน
3. เป็นผู้ช่วยของ จป.วิชาชีพ
4. ปฏิบัติงานและติดตามงานให้สอดคล้องตาม
ที่กฎหมายกำหนด
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  • โทรสาร

    (6634)812-459

  • อีเมล์

    human@preservefood.net

  • โทร

    (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566

แบบฟอร์มสมัครงาน

สวัสดิการของบริษัท

สวัสดิการของบริษัท