เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 2 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ /ไม่จำกัดอายุ
2. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.. มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน RD ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 3 ปี 
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพอใช้
5. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

รายละเอียด

1. พัฒนาสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทงาน Spray Dry , Freeze Dry และทำการทดลองร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพในสายการผลิต รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่จนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการผลิตจริง

2.รับผิดชอบในด้านการพัฒนา คิดค้น ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. คิดราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบ

4. ออกเอกสารข้อกำหนดของวัตถุดิบ ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ สูตรการผลิต และคู่มือการผลิต รวมถึงเอกสารต่างๆในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา

5. รับผิดชอบสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  • โทรสาร

    (6634)812-459

  • อีเมล์

    human@preservefood.net

  • โทร

    (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566

แบบฟอร์มสมัครงาน

สวัสดิการของบริษัท

สวัสดิการของบริษัท