ร่วมงานกับเรา

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

ให้ความสำคัญกับการสรรหา พัฒนาศักยภาพ และรักษาบุคลากรให้ดีที่สุด เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่ครบถ้วนเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเรา และพร้อมที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน โดยท่านจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่หลากหลาย

ในด้านสวัสดิการ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เรายังมีสวัสดิการด้านอื่นๆ ให้กับพนักงานเทียบเท่ากับองค์กรชั้นนำ อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส,กิจกรรมสันทนาการประจำปี เป็นต้น

ท่านที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและประวัติของท่านมาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ human@preservefood.net และสามารถสอบถามผลการสมัคร
หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ (6634)812-457 ต่อ 1301

ร่วมงานกับเรา

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

ให้ความสำคัญกับการสรรหา พัฒนาศักยภาพ และรักษาบุคลากรให้ดีที่สุด เพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่ครบถ้วนเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเรา และพร้อมที่จะมุ่ง
ไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน โดยท่านจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่
การงานที่หลากหลาย

ในด้านสวัสดิการ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เรายังมีสวัสดิการ
ด้านอื่นๆ ให้กับพนักงานเทียบเท่ากับองค์กรชั้นนำ อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส,
กิจกรรมสันทนาการประจำปี เป็นต้น

ท่านที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและประวัติของท่านมาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ human@preservefood.net และสามารถสอบถามผลการสมัคร
หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ (6634)812-457 ต่อ 1301

ตำแหน่ง
ที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ 1
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง
2. จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
3. สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
4. มีประสบการณ์ในการทำงานสายโรงงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5. สามารถขับรถยนต์ได้ สามารถทำงานด้านเอกสาร
และใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
6. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

เจ้าหน้าที่ระดับ 2 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
ทางด้านอาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความเป็นผู้นำ รักในตำแหน่งงาน
4. มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดี

เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายผลิต
จำนวน 4 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์
ทางด้านอาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความเป็นผู้นำ รักในตำแหน่งงาน
4. มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี

พนักงานช่าง
จำนวน 4 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษา ปวช-ปวส. ทุกสาขา
3. มีความเป็นผู้นำ รักในตำแหน่งงาน
4. มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการของบริษัท

สวัสดิการของบริษัท