ร่วมงานกับเรา

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

ให้ความสำคัญกับการสรรหา พัฒนาศักยภาพ และรักษาบุคลากรให้ดีที่สุด เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่ครบถ้วนเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเรา และพร้อมที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน โดยท่านจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่หลากหลาย

ในด้านสวัสดิการ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เรายังมีสวัสดิการด้านอื่นๆ ให้กับพนักงานเทียบเท่ากับองค์กรชั้นนำ อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส,กิจกรรมสันทนาการประจำปี เป็นต้น

ท่านที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและประวัติของท่านมาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ human@preservefood.net และสามารถสอบถามผลการสมัคร
หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ (6634)812-457 ต่อ 1301

ร่วมงานกับเรา

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

ให้ความสำคัญกับการสรรหา พัฒนาศักยภาพ และรักษาบุคลากรให้ดีที่สุด เพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่ครบถ้วนเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเรา และพร้อมที่จะมุ่ง
ไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน โดยท่านจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่
การงานที่หลากหลาย

ในด้านสวัสดิการ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เรายังมีสวัสดิการ
ด้านอื่นๆ ให้กับพนักงานเทียบเท่ากับองค์กรชั้นนำ อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส,
กิจกรรมสันทนาการประจำปี เป็นต้น

ท่านที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและประวัติของท่านมาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ human@preservefood.net และสามารถสอบถามผลการสมัคร
หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ (6634)812-457 ต่อ 1301

ตำแหน่ง
ที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต
จำนวนหลายอัตรา
คุณสมบัติ
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. ไม่จำกัดอายุ
  3. ปริญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 5 ปีขึ้นไป
  5. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดีทนแรงกดดันได้ดี
  6. มีภาวะความเป็นผู้นำ
  7. ผ่านอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จำนวนหลายอัตรา
คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ / ไม่จำกัดอายุ
2. จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
ทางด้านอาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความเป็นผู้นำ รอบคอบ
4. มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี 

5.หากมีประสบการณ์ด้าน RD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการของบริษัท

สวัสดิการของบริษัท