ร่วมงานกับเรา

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

ให้ความสำคัญกับการสรรหา พัฒนาศักยภาพ และรักษาบุคลากรให้ดีที่สุด เพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่ครบถ้วนเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเรา และพร้อมที่จะมุ่ง
ไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน โดยท่านจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่
การงานที่หลากหลาย

ในด้านสวัสดิการ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เรายังมีสวัสดิการ
ด้านอื่นๆ ให้กับพนักงานเทียบเท่ากับองค์กรชั้นนำ อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส,
กิจกรรมสันทนาการประจำปี เป็นต้น

ท่านที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและประวัติของท่านมาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ human@preservefood.net และสามารถสอบถามผลการสมัคร
หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ (6634)812-457 ต่อ 1301

1 2

สวัสดิการของบริษัท

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปรับค่าจ้างเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน
 • ปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
 • หอพักพนักงาน
 • เบี้ยขยัน ( ตามเงื่อนไข )
 • เบี้ยอาวุโส (ตามเงื่อนไข )
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • กิจกรรมสันทนาการประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม