VDO

presentation

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด เริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็ก
พร้อมด้วยแนวคิดที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาคการประมง
และเกษตรกรรมของประเทศไทยให้เจริญเติบโตขึ้น รวมถึงให้คนไทย
มีโอกาสได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ เฉกเช่น
เดียวกับมาตรฐานสินค้าส่งออก พร้อมกับเป้าหมายที่จะขยายกลุ่ม
สินค้าให้หลากหลายเพื่อรองรับตลาดโลกที่มีการแข่งขันสูง
ทั้งนี้ด้วยความเป็นผู้นำการผลิตอาหารอบแห้งแบบครบวงจร
ของประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องของคุณภาพสินค้าและบุคลากร จึงทำให้บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว กว่า 20 ปีที่บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
อบแห้งแบบครบวงจร บริษัทคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของการผลิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อคุณภาพ และความปอดภัยของสินค้า เพราะบริษัทตระหนักดีว่าลูกค้าคือคนสำคัญที่สุดของเรา อีกส่วนสำคัญที่เป็นแรงสนับสนุนอันดีและมีส่วนร่วมทำให้บริษัทประสบผลสำเร็จก็คือ
“ครอบครัวพรีเซิร์ฟ” บุคลากรที่มีคุณภาพ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมไปถึงคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน ทั้งหมดนี้ถือเป็นแรงใจและแรงผลักดันที่ทำให้บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด
สเปเชียลตี้ จำกัด ประสบความสำเร็จและมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง