โรงงาน

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

ปัจจุบัน

เทคโนโลยีการผลิต

โรงงาน

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

ปัจจุบัน

เทคโนโลยีการผลิต

อาคารสำนักงาน
พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
อาคารผลิตสินค้าฟรีสดราย
(การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง)
อาคารผลิตสินค้าสเปรย์ดราย
(การทำแห้งแบบพ่นฝอย)
อาคารสเปรย์ดรายแลป
(เครื่องแลปการทำแห้งแบบพ่นฝอย)
ห้องคัดผลิตภัณฑ์ และเครื่องเอกซ์เรย์
อาคารผลิตสินค้าแอร์ดราย
(การทำแห้งแบบใช้ลมร้อน)
อาคารแพคบรรจุสินค้าคอนซูมเมอร์
อาคารแพคบรรจุสินค้าอุตสาหกรรม
อาคารคลังสินค้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป