วิสัยทัศน์และพันธกิจ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด้านผลิตภัณฑ์ และองค์กร
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านผลิตภัณฑ์ และองค์กร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด้านผลิตภัณฑ์ และองค์กร
VISION

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแบบแห้ง (DEHYDRATED FOOD)
ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
เพื่อตอบสนองผู้บริโภคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

VISION

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแบบแห้ง (DEHYDRATED FOOD)
ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
เพื่อตอบสนองผู้บริโภคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

MISSION

พันธกิจ