กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด มีความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพจึงได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย ให้พนักงานได้รู้จักการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่นและองค์กรต่างๆ ได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่ขาด โดยกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ทำมา อาทิ

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด มีความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพ
จึงได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย ให้พนักงานได้รู้จักการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น
และองค์กรต่างๆ ได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่ขาด โดยกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ทำมา อาทิ