การส่งออกผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ไปยังผู้บริโภคทั่วโลก

ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารแห้งที่หลากหลาย มีคุณภาพ และผลิตด้วยเทคโนโลยี
การทำแห้งขั้นสูง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้า
ทั่วโลก อาทิ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้
ตะวันออกกลาง นิวซีแลนด์ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น