วิสัยทัศน์และพันธกิจ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านผลิตภัณฑ์
และองค์กร

วิสัยทัศน์

" เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารอบแห้ง (DEHYDRATED FOOD) ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เพื่อตอบสนองผู้บริโภคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี "

พันธกิจ