PFS Logo Go to Thai page.
  คลิกแต่ละรายการเพื่อดูภาพประกอบ:
อาคารผลิต 1: ผลิตภัณฑ์ฟรีสดรายอาหารทะเล และอบแอร์ดราย
อาคารผลิต 2: ผลิตภัณฑ์ฟรีสดราย และแช่แข็งผักและเนื้อสัตว์
อาคารสเปรย์ดราย 1: ผลิตผลิตภัณฑ์ทดแทนนม
อาคารสเปรย์ดราย 2: ผลิตครีมเทียม
อาคารสเปรย์ดราย 3: กำลังการผลิตสูงที่สุด ผลิตได้หลายชนิด
อาคารดรัมดราย และแบ่งบรรจุคอนซูมเมอร์

  คลิกแต่ละรายการเพื่อดูภาพประกอบ:
ห้องปฏิบัติการคุณภาพ: ตรวจคุณภาพทั้งเคมีและจุลินทรีย์
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาคารล้างผัก: เตรียมวัตถุดิบให้สะอาดก่อนเข้าสู่ไลน์ผลิต
คลังสินค้า: จัดเก็บทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ แยกเป็นห้องเย็นและเก็บอุณหภูมิห้อง
โรงผลิตไอน้ำ: สำหรับจ่ายไอน้ำเข้าไลน์ผลิต
ระบบบำบัดน้ำเสีย: ใช้หลักชีวภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  คลิกแต่ละรายการเพื่อดูภาพประกอบ:
อาคารสำนักงาน: ควบคุมและดูแลการดำเนินงานของโรงงาน
อาคารคุณภาพ: สำนักงานของฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพของโรงงาน

  คลิกแต่ละรายการเพื่อดูภาพประกอบ:
โรงอาหาร: แยกเป็นสัดส่วนระหว่างพนักงานฝั่งเตรียมวัตถุดิบ และฝั่งจัดการผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการปนเปื้อน
อาคารซักรีด: เตรียมชุดพนักงานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
ห้องพยาบาล: พยาบาลประจำโรงงาน
หอพัก: หอพักสวัสดิการพนักงาน
ลานจอดรถ: ที่จอดรถพนักงานบริษัท

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด77 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-812-457-8 โทรสาร : 034-812-459
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติฯ