PFS Logo Go to Thai page.
ก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2537
เริ่มกระบวนการผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2538

พื้นที่เขตโรงงานทั้งหมด: 65,412 ตารางเมตร (40 ไร่)
พื้นที่เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง: 24,337 ตารางเมตร (16 ไร่)

พนักงานรวมทั้งหมด: 1000 คน

ผลิตภัณฑ์ทำแห้งแบบระเหิด (Freeze Dried) และอาหารแช่แข็ง: อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ซุป และข้าวต้ม
ผลิตภัณฑ์ทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dried): ครีมเทียม ผลิตภัณฑ์ทดแทนนม ผงวิปปิ้งครีม และเครื่องปรุงรสต่างๆ
ผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยลมร้อน (Air Dried): ผัก และเครื่องปรุงรสต่างๆ (จากเนื้อสัตว์/อาหารทะเล)
ผลิตภัณฑ์ทำแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (Drum Dried): ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ และเครื่องปรุงรส
ผลิตภัณฑ์แบ่งบรรจุคอนซูมเมอร์ (Consumer Packing): ครีมเทียมตรา "คอฟฟี่ดรีมมี่" (Coffee Dreamy) กาแฟสำเร็จรูป 3in1 ตรา Expresso ผงวิปปิ้งครีมสำเร็จตรา Dreamy Whipping Cream และผลิตภัณฑ์ฟรีสดรายผลไม้ และซุปตรา Tasty Top

มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลา ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วินัย คือหนทางสู่ความสำเร็จ

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด77 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-812-457-8 โทรสาร : 034-812-459
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติฯ