PFS Logo Go to Thai page.
  คลิกแต่ละรายการเพื่อเรียกดูใบประกาศรับรอง:
ISO 9001:2008 (การจัดการความปลอดภัยอาหาร) โดย SGS

  คลิกแต่ละรายการเพื่อเรียกดูใบประกาศรับรอง:
HACCP การควบคุมจุดวิกฤติที่ก่อให้เกิดอันตราย โดย SGS
GMP หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิต โดย SGS

  คลิกแต่ละรายการเพื่อเรียกดูใบประกาศรับรอง:
MAFF: (Est no.130) อนุญาตส่งออกเนื้อสัตว์ไปญี่ปุ่น
EC Commission Decision: (TH 3059) อนุญาตส่งออกอาหารทะเลไปยุโรป
HALAL: รับรองการผลิตอาหารถูกต้องตามหลักอิสลาม
กรมประมง (DOF): ใบรับรอง HACCP
กรมประมง (DOF): ใบรับรอง GMP
กรมปศุสัตว์ (DLD): ใบรับรอง HACCP

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด77 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-812-457-8 โทรสาร : 034-812-459
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติฯ