Job Resume :: ใบสมัครงาน Online (บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชี้ยบตี้ จำกัด)

ใบสมัครงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน
ตำแหน่งงานที่สมัคร

เพศ ชาย หญิง
เงินเดือนขั้นต่ำที่ต้องการ บาท อายุ ปี | น้ำหนัก กิโลกรัม | ส่วนสูง เซ็นติเมตร
พร้อมที่จะทำงานวันที่ ตำหนิ | กรุ๊ปเลือด
       
       
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น
วัน เดือน ปี เกิด สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
สถานที่เกิด บัตรประชาชนเลขที่ - - - -
บัตรประกันสังคมเลขที่ ออกให้ ณ อำเภอ / เขต
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ วันออกบัตร
    วันหมดอายุ
       
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
มือถือ
e-mail address  
       
ที่อยู่ปัจจุบันเป็น ของตนเอง ของบิดา-มารดา อาศัยผู้อื่น เช่า พักอยู่กับ
ชื่อ - สกุล บิดา อายุ ปี
อาชีพ มีชีวิต ถึงแก่กรรม
ชื่อ - สกุล มารดา อายุ ปี
อาชีพ มีชีวิต ถึงแก่กรรม
จำนวนพี่น้องทั้งหมด คน (รวมตัวท่าน) ท่านเป็นบุตรคนที่
       
สถานภาพสมรส โสด
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
สมรส
คู่สมรสชื่อ

อายุ ปี | อาชีพ
จำนวนบุตร คน
ที่อยู่
   
       
สถานภาพทางการทหาร ได้รับการยกเว้น ศึกษาวิชาทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร อื่นๆ
สุขภาพของท่าน ดีมาก ดี พอใช้
  เคยป่วยหนักบ้างหรือไม่ ไม่เคย เคย โปรดระบุอาการ / ชื่อโรค
ทุพลภาพหรือไม่ ไม่มี มี    
งานอดิเรก    
ชื่อผู้ติดต่อได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ความสัมพันธ์
โทรศัพท์ติดต่อ    
 
การศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อสถาบัน
สาขา
ปีการศึกษา
วิชาที่ศึกษา / วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
จาก
ถึง
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา
อาชีวะศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
 
ประวัติการทำงาน (เริ่มจากงานปัจจุบัน หรือ งานครั้งหลังสุดของท่านแล้วย้อนหลังไป)
ลำดับที่1
วันที่เข้าทำงาน ถึง
ตำแหน่ง เงินเดือน
ชื่อบริษัทฯ หรือที่ทำงานและสถานที่ตั้ง
และเบอร์โทรศัพท์
ลักษณะงานที่ทำ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน E-mail ที่ทำงาน
เหตุผลที่ออก ชื่อ ตำแหน่ง และที่อยู่ของหัวหน้างาน
ลำดับที่2
วันที่เข้าทำงาน ถึง
ตำแหน่ง เงินเดือน
ชื่อบริษัทฯ หรือที่ทำงานและสถานที่ตั้ง
และเบอร์โทรศัพท์
ลักษณะงานที่ทำ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน E-mail ที่ทำงาน
เหตุผลที่ออก ชื่อ ตำแหน่ง และที่อยู่ของหัวหน้างาน
ลำดับที่3
วันที่เข้าทำงาน ถึง
ตำแหน่ง เงินเดือน
ชื่อบริษัทฯ หรือที่ทำงานและสถานที่ตั้ง
และเบอร์โทรศัพท์
ลักษณะงานที่ทำ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน E-mail ที่ทำงาน
เหตุผลที่ออก ชื่อ ตำแหน่ง และที่อยู่ของหัวหน้างาน
ลำดับที่4
วันที่เข้าทำงาน ถึง
ตำแหน่ง เงินเดือน
ชื่อบริษัทฯ หรือที่ทำงานและสถานที่ตั้ง
และเบอร์โทรศัพท์
ลักษณะงานที่ทำ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน E-mail ที่ทำงาน
เหตุผลที่ออก ชื่อ ตำแหน่ง และที่อยู่ของหัวหน้างาน
ท่านยินยอมให้ตรวจสอบประวัติการทำงานจากหัวหน้างานเก่าของท่านหรือไม่ ยินยอม ไม่ยินยอม
ระยะเวลาที่ท่านต้องใช้ในการลาออกจากที่ทำงานปัจจุบัน วัน
 
การฝึกอบรม
ชื่อสถานที่ตั้งและหัวข้อเรืองที่ได้รับการฝึกอบรม
จาก
ถึง
ผลการอบรม
 
ความรู้ทางภาษา
ประเภทภาษา
การพูด
การเข้าใจ
การอ่าน
การเขียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไทย
อังกฤษ
จีน
อื่นๆ
 
ผู้แนะนำให้มาสมัครงานที่นี่
 
ถ้ามีญาติทำงานกับบริษัทฯ ของเราโปรดให้รายละเอียด
ชือ - นามสกุล
ความสัมพันธ์
ตำแหน่ง
แผนก / ฝ่าย
 
บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติของท่านและบริษัทฯ สามารถสอบถามได้
ชื่อ - นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ทำงาน / ที่อยู่
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
 
สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้ ไม่ขัดข้อง ขัดข้อง
สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ได้ตามความความเหมาะสม ไม่ขัดข้อง ขัดข้อง
 
ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ Word Excel Power Point Auto CAD อื่นๆ
 
พิมพ์ดีด ไทย คำต่อนาที | อังกฤษ คำต่อนาที
 
 
ยานพาหนะที่มี รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ใบอนุญาติขับขี่ ใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานต์
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในใบสมัครฉบับนี้เป็นความจริง สมบูรณ์ และถูกต้องที่สุด ทุกประการและยอมรับว่าการปกปิด ปิดบังหรืออำพรางคำตอบใดๆในใบสมัครฉบับนี้ยังผลให้ ข้าพเจ้าหมดสิทธิ์ในการที่จะพิจารณาเข้าเป็นลูกจ้าง หรือถูกไล่ออกภายหลังการว่าจ้างได้เสมอ อนึ่งข้าพเจ้าขอยินยอมรับเงินเดือนโดยเบิกจากธนาคารตามที่กำหนด